Thiebou djeun (white)  Keur Coumba  West 116th St  Manhattan