Mango-chamoy paleta, Restaurant y Paleteria Puebla, Yonkers, New York