Casserole with Chinese sausage and bacon (bo zai fan; view of crispy rice)  Lai Wang Ka Mei  Flushing  Queens