Casserole (bo zai fan) with Chinese sausage and bacon  Lai Wang Ka Mei  Flushing  Queens