Mongolia-style lamb, Xing Shun Da, Flushing, Queens