Furnace bun (biteaway view), Qing Dao Restaurant, Flushing, Queens