Fuchow moon cakes, Ji Jian Xian Bakery (aka Jin Jiang Food Product), Ludlow Street, Manhattan